VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

obchodní společnosti

Chilli Manufaktura s.r.o., Jókaiho 46, Nesvady 946 51, SK, IČO: 52570185, Zapísaný v OR č.vložky 49013/N

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.chillimanufaktura.cz

I. OBECNÁ USTANOVENÍ

1. Úvodní ustanovení

1.1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP") upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník" nebo „OZ") vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva"), uzavírané mezi společností Chilli Manufaktura s.r.o. se sídlem Jókaiho 46, Nesvady 946 51,SK,  IČO: 52570185, zapsanou v obchodním rejstříku vedenémv OR SR č.vložky 49013/N jako prodávající (dále jen „ChilliManufaktura" nebo „Prodávající") a kupujícím (dále jen „Kupující") prostřednictvím internetového obchodu Prodávajícího. Internetový obchod je Prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.chillimanufaktura.cz, a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „e-shop").

1.2. Další informace o Prodávajícím, jakožto provozovateli internetového obchodu www.chillimanufaktura.cz včetně znění těchto VOP jsou uvedeny na webové stránce https://www.chillimanufaktura.cz.

Kontaktní údaje Prodávajícího:

adresa pro doručování: Jókaiho 46, Nesvady 946 51, SK

telefon: +421 905335691

adresa pro doručování elektronické pošty: shop@chillimanufaktura.eu

1.3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.4. Ustanovení těchto VOP jsou nedílnou součástí kupní smlouvy společně s Reklamačním řádem. 

1.5. Veškeré smluvní vztahy se řídí kupní smlouvou a VOP a vztahy jimi neupravené se řídí občanským zákoníkem, a je-li smluvní stranou spotřebitel, pak taktéž zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně spotřebitele").

2. Vymezení pojmů

Kupujícím dle těchto VOP je fyzická osoba v postavení spotřebitele či podnikající fyzická osoba nebo právnická osoba.

Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s Prodávajícím nebo s ním jinak jedná.

3. Uživatelský účet

3.1. Na základě registrace Kupujícího provedené na webové stránce může Kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může Kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet"). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může Kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

3.2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je Kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je Kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené Kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou Prodávajícím považovány za správné.

3.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

3.4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

3.5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy Kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

3.6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení Prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

4. Uzavření kupní smlouvy

4.1. Veškerá prezentace zboží umístěná na e-shopu je informativního charakteru a Prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

4.2. E-shop obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány na e-shopu.

4.3. Tímto ustanovením není omezena možnost Prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. V případě, že Kupující chce zrušit objednávku na zboží, které bylo pro něj speciálně po dohodě objednáno, je stanoven storno poplatek ve výši 50 % z kupní ceny zboží.

4.4. E-shop obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené na e-shopu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky. V případě, kdy Prodávající nabízí dopravu zboží zdarma, je předpokladem vzniku práva na bezplatnou dopravu zboží na straně Kupujícího zaplacení minimální celkové kupní ceny dopravovaného zboží ve výši stanovené e-shopu. V případě, kdy dojde k částečnému odstoupení od kupní smlouvy Kupujícím a celková kupní cena zboží, u kterého nedošlo k odstoupení od smlouvy Kupujícím, nedosahuje minimální výše, jež je potřebná pro vznik práva na dopravu zboží zdarma podle předchozí věty, právo Kupujícího na dopravu zboží zdarma zaniká a Kupující je povinen dopravu zboží Prodávajícímu uhradit.

4.5. V případě, že v rámci objednávky produktů, Prodávající poskytne Kupujícímu jakýkoliv další doplňující neobjednané plnění (dárek), o který Kupující nebude mít zájem, Kupující je povinen takovou informaci sdělit Prodávajícímu předem.

4.6. Pro objednání zboží vyplní Kupující objednávkový formulář na e-shopu (případně může též objednávku učinit telefonicky). Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

- objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží" Kupující do elektronického nákupního košíku e-shopu),

- způsobu dopravy objednávaného zboží (včetně informací o nákladech spojených s dodáním zboží) a způsobu platby a

- fakturačních a dodacích údajích (dále společně jen jako „Objednávka").

4.7. Před zasláním objednávky Prodávajícímu je Kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do Objednávky Kupující vložil, a to i s ohledem na možnost Kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle Kupující Prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Objednat s povinností platby". Údaje uvedené v objednávce jsou Prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení Kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty Kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce (dále jen „elektronická adresa Kupujícího"), přičemž toto potvrzení není akceptací návrhu na uzavření kupní smlouvy. Měnit objednávku a opravovat chyby lze do okamžiku předání zboží k odeslání.

4.8. Řádně vyplněná a prostřednictvím e-shopu odeslaná objednávka Kupujícího je závazným návrhem na uzavření kupní smlouvy s Prodávajícím, přičemž Kupující je svým návrhem na uzavření kupní smlouvy vázán po dobu 21 dní od odeslání objednávky, popř. od projevu souhlasu s nabídkou elektronicky nebo podpisem potvrzení nabídky na listině. Nabídku učiněnou telefonicky je Prodávající povinen potvrdit bez zbytečného odkladu v textové podobě, Kupující následně projeví souhlas s nabídkou elektronicky nebo podpisem potvrzení nabídky na listině.

4.9. Samotná kupní smlouva je uzavřena akceptací návrhu na uzavření kupní smlouvy ze strany Prodávajícího, přičemž za akceptaci se považuje odeslání zboží ze strany Prodávajícího Kupujícímu nebo výslovná akceptace návrhu na uzavření kupní smlouvy ze strany Prodávajícího prostřednictvím e-mailu nebo telefonu.

4.10. Spotřebitel má právo zrušit objednávku, tedy odvolat svůj návrh na uzavření kupní smlouvy, bez jakýchkoliv sankcí až do okamžiku odeslání zboží. Tuto skutečnost je spotřebitel povinen Prodávajícímu oznámit e-mailem nebo telefonicky.

4.11. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé Kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí Kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

4.12. Kupující odesláním své objednávky potvrzuje, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil a že s nimi souhlasí.

4.13. Prodávající je oprávněn jakoukoliv objednávku ověřit u Kupujícího, odmítnout anebo nesplnit, zejména pokud se domnívá, že plněním by mohl poškodit své dobré jméno, má-li jakékoliv pochybnosti o úmyslech Kupujícího (pramenící zejména z veřejných registrů dlužníků, obchodní historie, odmítnutí převzetí nějaké dřívější zakázky, neuhrazené závazky po lhůtě splatnosti vůči Prodávajícímu atd.). Prodávající může odmítnout plnění objednávky, pokud by si tím mohl zhoršit svou ekonomickou situaci.

4.14. V případě, že došlo ke zjevné technické chybě na straně Prodávajícího při uvedení ceny zboží na webovém rozhraní e-shopu, nebo v průběhu objednávání, není Prodávající povinen dodat Kupujícímu zboží za tuto zcela zjevně chybnou cenu. Prodávající informuje Kupujícího o chybě bez zbytečného odkladu a zašle Kupujícímu na jeho e-mailovou adresu uvedenou Kupujícím v objednávce pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením o přijetí nabídky Kupujícím na e-mailovou adresu Prodávajícího.

4.15. Smluvní strany mohou dohodnout i jiný způsob uzavření kupní smlouvy.

5. Odstoupení od kupní smlouvy

5.1. Spotřebitel má právo odstoupit v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 OZ od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne, kdy spotřebitel nebo jím určená třetí osoba odlišná od dopravce převezme zboží (u kupní smlouvy, jejímž předmětem je více kusů zboží v rámci jedné objednávky, které jsou dodávány samostatně, ode dne převzetí posledního kusu zboží; u kupní smlouvy, jejímž předmětem je několik položek nebo částí, ode dne převzetí poslední položky nebo části dodávky zboží; u kupní smlouvy, jejímž předmětem je pravidelná dodávka zboží po ujednanou dobu, ode dne převzetí první dodávky zboží). Odstoupení od kupní smlouvy musí být Prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě.

5.2. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 OZ nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo vyrobeno podle požadavků Kupujícího nebo přizpůsobeno jeho osobním potřebám, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, nebo zboží s krátkou dobou spotřeby, jakož i zboží, které bylo po dodání vzhledem ke své povaze nenávratně smíseno s jiným zbožím a od kupní smlouvy o dodávce zboží v zapečetěném obalu, které z důvodu ochrany zdraví nebo hygienických důvodů není vhodné vrátit poté, co Kupující obal porušil.

5.3. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musí spotřebitel o svém odstoupení od této smlouvy informovat Prodávajícího (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo e-mailem).

5.4. V případě odstoupení od kupní smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být Kupujícím Prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy Prodávajícímu. Odstoupí-li Kupující od kupní smlouvy, nese Kupující náklady spojené s navrácením zboží Prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. V takovém případě, má Kupující právo na vrácení nákladů pouze v hodnotě, která odpovídá nákladům na poštovné ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.

5.5. Prodávající vrátí peněžní prostředky přijaté od Kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy Kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je Prodávající od Kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté Kupujícím již při vrácení zboží Kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím Kupující bude souhlasit a nevzniknou tím Kupujícímu další náklady. Odstoupí-li Kupující od kupní smlouvy, Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky Kupujícímu dříve, než mu Kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží Prodávajícímu odeslal.

5.6. Spotřebitel odpovídá pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.

5.7. Odstoupit od smlouvy bez udání důvodu nelze, pokud bylo zboží již částečně spotřebováno. Nelze také odstoupit od smlouvy na zboží, jehož charakter to vylučuje. Pokud bude vrácené zboží neúplné, poškozené či viditelně opotřebené, může Prodávající uplatnit náhradu škody. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je Prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku Kupujícího na vrácení kupní ceny.

6. Doprava

6.1. Zboží je Kupujícímu dodáno na adresu určenou Kupujícím v objednávce. Volbu způsobu dodání provádí Kupující v rámci objednávky.

6.2. Náklady na poštovné i balné, které Kupující zvolil v objednávce, nese Kupující a tyto náklady se řídí aktuálním ceníkem Prodávajícího zveřejněným na webovém rozhraní e-shopu provozovaného Prodávajícím.

6.3. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku Kupujícího, nese Kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

6.4. Je-li Prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené Kupujícím v objednávce, je Kupující povinen převzít zboží při dodání. V případě nepřevzetí zboží Kupujícím, náleží Prodávajícímu úplata za uskladnění v obvyklé výši.

6.5. V případě, že je z důvodů na straně Kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je Kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

6.6. Při převzetí zboží od přepravce je Kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí Kupující zásilku od přepravce převzít. Tímto nejsou dotčena práva Kupujícího z odpovědnosti za vady zboží a další práva Kupujícího vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

6.7. Není-li v kupní smlouvě sjednáno jinak, dodá Prodávající zboží do 7 pracovních dní ode dne přijetí platné objednávky, pokud ho má na skladě, nejpozději však do 30 pracovních dní ode dne přijetí platné objednávky. Prodávající však nedodá zboží dříve, nežli bude Kupujícím uhrazena kupní cena; stanovené lhůty k dodání zboží Prodávajícím se neuplatní, dokud Kupující kupní cenu neuhradí.

7. Platební podmínky

7.1 Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může Kupující uhradit Prodávajícímu následujícími způsoby:

a) Dobírka - peníze za zboží platí Kupující v hotovosti až při převzetí zboží poštovnímu doručovateli (kurýrovi) nebo na poště.

b) Bankovní převod - po obdržení objednávky (návrhu na uzavření kupní smlouvy) zašle Prodávající Kupujícímu výši kupní ceny, číslo účtu a variabilní symbol platby. Zboží zaplatí Kupující na bankovní účet Prodávajícího před odesláním zboží, v opačném případě nebude zboží odesláno popř. předáno. Tento způsob úhrady kupní ceny je považován za zálohovou platbu na kupní cenu.

c) Platební karty - po vytvoření objednávky (návrhu na uzavření kupní smlouvy) je Kupující přesměrován na bezpečnou platební bránu banky, kde Kupující zadá potřebné údaje pro platbu. Tento způsob úhrady kupní ceny je považován za zálohovou platbu na kupní cenu.

7.2. Společně s kupní cenou je Kupující povinen zaplatit Prodávajícímu také náklady spojené s dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

7.3. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví Prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy Kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví Prodávající Kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v balíku, anebo v elektronické podobě na elektronickou adresu Kupujícího.

8. Slevy a slevové kupony

8.1. Prodávající poskytuje různé druhy slev. Každá sleva má pravidla pro užití.

8.2. V případě, že sleva nebo slevový kupon bude uplatněn v rozporu s pravidly dané slevy či slevového kuponu má Prodávající právo takové uplatnění slevy nebo slevového kuponu odmítnout. V takovém případě je Kupující informován a bude mu nabídnuta možnost vyřídit objednávku bez této slevy či uplatněného kuponu.

8.3. Pravidla a podmínky pro uplatnění konkrétní slevy jsou přiloženy buď přímo ke slevě (formou informací), nebo je u slevy uveden odkaz na webové stránky, kde jsou pravidla slevy podrobně popsány. V případě, že dojde při výkladu slevy k nejasnostem, platí výklad použití Prodávajícího.

8.4. Každou slevu, nebo kupon lze uplatnit pouze jednou, pokud není výslovně uvedeno jinak. V případě více násobného použití má prodejce právo odmítnout takovou slevu uznat.

8.5. V případě, že slevu uplatní podnikatel a nejedná se o zakoupené dárkové poukazy má Prodávající právo takové uplatnění slevy a slevové kupony odmítnout.

8.6. V případě, že je hodnota dárkového poukazu, či slevového kuponu vyšší, než je hodnota celého nákupu, rozdíl se na nový poukaz či kupon nepřevádí a nevyčerpaná suma se zpětně neproplácí.

9. Práva z vadného plnění

9.1. Prodávající odpovídá Kupujícímu, který je spotřebitelem, že zboží při převzetí nemá vady, zejména Prodávající odpovídá Kupujícímu, že zboží

a) odpovídá ujednanému popisu, druhu a množství, jakož i jakosti, funkčnosti, kompatibilitě, interoperabilitě a jiným ujednaným vlastnostem,

b) je vhodné k účelu, pro které ho Kupující požaduje a s nímž Prodávající souhlasil,

c) je dodáno s ujednaným příslušenstvím a pokyny k použití, včetně návodu k montáži nebo instalaci.

9.2. Prodávající odpovídá Kupujícímu, že vedle ujednaných vlastností:

a) je zboží vhodné k účelu, k němuž se zboží tohoto druhu obvykle používá, i s ohledem na práva třetích osob, právní předpisy, technické normy nebo kodexy chování daného odvětví, není-li technických norem,

b) zboží množstvím, jakostí a dalšími vlastnostmi, včetně životnosti, funkčnosti, kompatibility a bezpečnosti, odpovídá obvyklým vlastnostem zboží téhož druhu, které může Kupující rozumně očekávat, i s ohledem na veřejná prohlášení učiněná Prodávajícím nebo jinou osobou v témže smluvním řetězci, zejména reklamou nebo označením; Prodávající není vázán veřejným prohlášením, prokáže-li že si ho nebyl vědom nebo že bylo v době uzavření kupní smlouvy upraveno alespoň srovnatelným způsobem, jakým bylo učiněno, anebo že na rozhodnutí o koupi nemohlo mít vliv,

c) je zboží dodáno s příslušenstvím, včetně obalu, návodu k montáži a jiných pokynů k použití, které může Kupující rozumně očekávat, a

d) zboží odpovídá jakostí nebo provedením vzorku nebo předloze, které Prodávající Kupujícímu poskytl před uzavřením kupní smlouvy,

ledaže Prodávající Kupujícího před uzavření kupní smlouvy zvlášť upozornil, že se některá vlastnost zboží liší a Kupující s tím při uzavírání kupní smlouvy výslovně souhlasil.

9.3. Prodávající nenese žádnou odpovědnost za vhodnost a účinnost zboží k použití pro jiný účel než ten, ke kterému bylo zboží ze strany Prodávajícího určeno a/nebo ke kterému je běžně určeno, a/nebo je zboží užito či užíváno jiným způsobem, než jakým se má dle VOP či doporučení Prodávajícího užívat a/nebo se běžně užívá, a to i v případě, že Kupující informoval Prodávajícího o tomto zamýšleném použití. Prodávající neodpovídá za vadu a/nebo vady zboží, věděl-li Kupující před převzetím zboží, že zboží má vady a/nebo vadu, nebo pokud vadu a/nebo vady zboží Kupující sám způsobil.

9.4. Projeví-li se vada v průběhu jednoho roku od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí, ledaže to povaha zboží nebo vady vylučuje. Tato doba neběží po dobu, po kterou Kupující nemůže zboží užívat, v případě, že vadu vytkl oprávněně.

9.5. Kupující může vytknout u Prodávajícího vadu, která se na zboží projeví v době dvou let od převzetí zboží.

9.6. Práva z odpovědnosti za vady zboží může Kupující konkrétně uplatnit zejména osobně, telefonicky, či elektronickou poštou.

9.7. Je-li na prodávaném zboží, na jeho obalu, v návodu připojenému ke zboží nebo v reklamě v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze zboží použít, použijí se ustanovení o záruce za jakost. Zárukou za jakost se Prodávající zavazuje, že zboží bude po určitou dobu způsobilé k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti.

9.8. Prodávající je povinen Kupujícímu vydat písemné potvrzení o tom, kdy Kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace Kupující požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

9.9. Kupující sdělí Prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže Kupující změnit bez souhlasu Prodávajícího; to neplatí, žádal-li Kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná.

9.10 Má-li zboží vadu, může Kupující požadovat její odstranění. Podle své volby může požadovat dodání nového zboží bez vady nebo opravu zboží, ledaže je zvolený způsob odstranění vady nemožný nebo ve srovnání s druhým nepřiměřeně nákladný; to se posoudí zejména s ohledem na význam vady, hodnotu, kterou by věc měla bez vady, a to, zda může být druhým způsobem vada odstraněna bez značných obtíží pro Kupujícího. Prodávající může odmítnout vadu odstranit, je-li to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné zejména s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by zboží mělo bez vady.

9.11. Kdo má právo z vadného plnění, náleží mu i náhrada nákladů účelně vynaložených při uplatnění tohoto práva. Neuplatní-li však právo na náhradu do jednoho měsíce po uplynutí lhůty, ve které je třeba vytknout vadu, soud právo nepřizná, pokud Prodávající namítne, že právo na náhradu nebylo uplatněno včas.

9.12. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností Prodávajícího za vady upravuje Reklamační řád Prodávajícího, který má přednost před ustanoveními VOP.

10. Trvanlivost

10.1. Minimální trvanlivost je uvedená na etiketě každého produktu.

10.2. U všech výrobků, není-li na jejich etiketě uvedeno jinak, platí následující podmínky skladování: uchovávat v chladu, suchu a temnu, chránit před mrazem a přímým slunečním svitem.

11. Dodržování hygienických předpisů

11.1. Prodávající prohlašuje, že jsou všechny chilli produkty převáženy, skladovány a zpracovány dle požadavků Potravinářské inspekce. Všechny osoby, které se podílejí na zpracování surovin, mají platný zdravotní průkaz pracovníka v potravinářství.

12. Ceny a platnost nabídky

12.1. Všechny ceny jsou uvedeny s DPH, která je platná v okamžiku odeslání objednávky. V případě, že se DPH do uzavření kupní smlouvy, popř. do odeslání zboží změní, je Kupující s přihlédnutím k druhu platby zvolené Kupujícím povinen uhradit nedoplatek kupní ceny, popř. Prodávající neprodleně zašle Kupujícímu e-mailem zprávu s výzvou o sdělení, kam je možné uhradit Kupujícímu přeplatek kupní ceny. Součástí dodávky zboží je řádný daňový doklad. Veškeré ceny zboží včetně akčních platí do odvolání nebo vyprodání zásob. Ceny uvedené u jednotlivých produktů jsou konečné, avšak nezahrnují poplatky za dopravu (viz bod 6 těchto Obchodních podmínek).

12.2. Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy v případě kdy nastane chyba interního systému a zveřejněná cena neodpovídá skutečné ceně produktu. Prodávající je oprávněn odstoupit i když Prodávající potvrdí Kupujícímu obdržení objednávky. Pokud tato chyba nastane Prodávající informuje neprodleně Kupujícího o nastalé situaci.

13. Převod vlastnictví produktů

13.1. V případě, že Kupující zakoupené produkty prodá, daruje či jinak převede do vlastnictví jiné osoby, tak je povinen o tom Prodávajícího informovat.

13.2. Nebude-li o tom Kupující informovat, bude Prodávající tohoto Kupujícího považovat stále za vlastníka produktů a za osobu, které náleží práva z vadného plnění.

14. Ochrana osobních údajů

14.1. Prodávající je správce osobních údajů a zpracovává osobní údaje Kupujících.

14.2. Svou informační povinnost vůči Kupujícímu ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR") související se zpracováním osobních údajů Kupujícího pro účely plnění kupní smlouvy, pro účely jednání o kupní smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností Prodávajícího plní Prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu Zásady ochrany osobních údajů.

II. SPECIFICKÁ USTANOVENÍ PRO PODNIKATELE

15. Uzavření kupní smlouvy

15.1. Objednávka bude vycházet z nabídky Prodávajícího obsahující cenu zboží pro období, na které je vystavena, nebude-li v konkrétním případě dohodnuto jinak. Tato nabídka Prodávajícího bude obsahovat popis potravinářského zboží s uvedením jeho ceny bez DPH a s DPH a bude Prodávajícím každý měsíc aktualizována a zaslána emailem Kupujícímu.

15.2. Objednávka Kupujícího bude obsahovat, název, druh zboží, objednané množství, cenu objednaného zboží, požadovaný termín realizace dodávky, adresu příjemce dodávky a příjemce faktury na cenu dodaného zboží, dodací podmínky, pokud budou jiné než obvyklé sjednané v této smlouvě.

15.3. Jednotlivá kupní smlouva se považuje za uzavřenou potvrzením objednávky Kupujícího Prodávajícím.

16. Odstoupení od smlouvy

16.1. V případě podnikatele není možné od smlouvy odstoupit.

17. Doprava, dodání a balení

17.1. Zboží je zasíláno prostřednictvím služeb DPD nebo Geis. Dopravné v rámci ČR je zdarma při objednávce nad 1500,- Kč s DPH. Objednávku je možné vyzvednout i osobně na provozovně Prodávajícího nebo zaslat prostřednictvím předem domluvené dopravní společnosti.

17.2. Zboží je Kupujícímu dodáváno v obalu obvyklém pro sjednaný druh zboží s ohledem na sjednané podmínky dopravy, pokud není v kupní smlouvě dohodnuto jinak, přičemž přepravní obaly a náklady na balení jiné, než obvyklé jdou k tíži Kupujícího.

17.3. Vratné obaly dodává Prodávající současně se zbožím. Tyto obaly (např. přepravky na zboží) je Kupující povinen vrátit v použitelném stavu zpět Prodávajícímu nejpozději při další dodávce zboží od Prodávajícího, nejpozději do dvou dnů po výzvě Prodávajícího k jejich vrácení, jinak je Prodávající oprávněn vyfakturovat cenu těchto obalů Kupujícímu včetně nákladů na vrácení obalů.

17.4. Doba dodání je většinou do 3-5 pracovních dní, velmi výjimečně dochází k dodání zboží v delší lhůtě. Datum dodání nelze deklarovat. Při obdržení objednávky Prodávající neprodleně kontaktuje Kupujícího ohledně dostupnosti všech produktů a o předpokládaném termínu dodání.

17.5. V případě, že zboží není na skladě, navrhne Prodávající jiný postup – odběr jiného druhu zboží, prodloužení doby dodání atd.

17.6. Dodávka zboží je splněna okamžikem předání zboží Kupujícímu ve sjednaném místě dodání, předání zboží je Kupující povinen potvrdit na dodacím listu osobou k tomu Kupujícím oprávněnou, Kupující potvrdí převzetí zboží na dodacím listu, který opatří datem, kdy mu bylo zboží dodáno, razítkem a svým podpisem, případně podpisem osoby, kterou pověřil převzetím zboží od Kupujícího, pokud potvrzení dodacího listu je ze strany oprávněné osoby Kupujícího odmítnuto, není oprávněná osoba Prodávajícího povinna zboží vydat Kupujícímu.

17.7. Dodávka se považuje za splněnou i v případě, kdy odchylka proti smluvnímu zboží nepřekračuje 10 %. Prodávající má potom nárok na zaplacení kupní ceny pouze za skutečně dodané množství zboží.

17.8. Prodávající není povinen splnit dodávku zboží, pokud Kupující nemá v termínu vyrovnány své závazky vůči Prodávajícímu z předchozích kupních smluv.

17.9. Prodávající je povinen dodat zboží ve sjednané jakosti odpovídající příslušné jakostní normě a ručí za sjednanou jakost a zdravotní nezávadnost po celou dobu minimální trvanlivosti vyznačené na obalu, pokud Kupující dodrží stanovené podmínky skladování.

17.10. Nebezpečí škody na zboží přechází na Kupujícího dnem, kdy zboží dodané Prodávajícím převzal.

18. Platební podmínky

18.1. Kupní cena zboží je uvedena ve shora citované aktuální nabídce zboží Prodávajícího pro příslušné období a je vždy uváděna v členění bez DPH a včetně DPH.

18.2. Pokud není v jednotlivé kupní smlouvě sjednáno jinak, tak kupní cena v sobě zahrnuje i cenu dopravy do místa příjemce zboží.

18.3. Prodávající si vyhrazuje právo změny dohodnuté kupní ceny, pokud by od doby uzavření kupní smlouvy do doby plnění dodávky došlo ke zvýšení cen výrobních vstupů (materiál, energie atd.) o více než 10 %.

18.4. Prodávající preferuje platbu bankovním převodem proti faktuře vystavené za odběr zboží. Platba je možná také na dobírku. V případě, že jsou faktury za dodané zboží opakovaně hrazeny po lhůtě splatnosti, mění se automaticky platební podmínky na platbu dobírkou.

18.5. Prodávající bude fakturovat cenu dodaného zboží současně při dodání zboží Kupujícímu.

18.6. Kupující se zavazuje uhradit fakturu na cenu dodaného zboží ve lhůtě splatnosti, která činí 7 dnů od odeslání faktury Prodávajícím, pokud není sjednán jiný způsob úhrady. Za den zaplacení kupní ceny se považuje den, kdy byla cena dodaného zboží připsána na účet Prodávajícího.

18.7. V případě prodlení Kupujícího se zaplacením faktury znějící na cenu dodaného zboží je Prodávající oprávněn Kupujícímu účtovat smluvní pokutu ve výši 0,1% z neuhrazené částky za každý den prodlení, počínaje dnem následujícím po dni splatnosti faktury až do zaplacení.

18.8. Prodávající neposkytuje podnikatelům záruku za jakost zboží, není-li tak výslovně mezi smluvními stranami sjednáno. Odpovědnost Prodávajícího za vady se v takovém případě řídí občanským zákoníkem.

19. Reklamace

19.1. Reklamaci je možno uplatnit v případě, že je obsah napaden plísní, hnilobou nebo škůdci. Ta bude po nahlášení vyřešena pro maximální spokojenost zákazníka. Reklamované zboží je v případě potřeby zasláno zpět na adresu dodavatele nebo je zaslána důkladná fotografie produktu, pro posouzení závadnosti. Reklamaci nelze uplatnit na zboží, u kterého je zřetelně vidět nevhodné skladování. Reklamace jsou vyřizovány co nejdříve pro spokojenost zákazníka, nejdéle však do 30 dnů. Při uplatnění reklamace má Kupující automaticky právo na nové balení stejného druhu zboží, na balení jiného druhu zboží do ceny reklamace nebo na vrácení peněz.

19.2. Reklamaci vadného zboží uplatňuje Kupující u Prodávajícího písemně bez zbytečného odkladu, u vad zjevných nejpozději v den předání zboží, jinak právo Kupujícího z vad zboží zaniká.

19.3. Prodávající je povinen se ke každé reklamaci vyjádřit a s uznanou reklamací se vypořádat.

20. Výměna/odkoupení zboží

20.1. Prodávající nabízí jako službu navíc výměnu nebo odkoupení zboží zpět. To v případě, když se po určité době Kupující rozhodne, že produkty pro něj nejsou zajímavé z hlediska prodeje. Je možné vyměnit část produktů za jiné, případně je možný též zpětný odkup produktů Prodávajícím, dle vzájemné dohody obou stran.

21. Množstevní slevy

21.1. Prodávající nabízí slevy s procentuální slevou z MO ceny, aktuálne uvedenými na eshopu

 

III. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Objednávka spotřebitele je po svém doručení Prodávajícímu jako návrh na uzavření kupní smlouvy archivována za účelem jejího splnění a další evidence. Jednotlivé technické kroky vedoucí k uzavření smlouvy jsou spotřebiteli zřejmé z vlastního procesu objednávky.

2. Kupujícímu může být doručováno na elektronickou adresu Kupujícího.

3. Smluvní strany se dohodly, že na projednání jakýchkoliv sporů mezi provozovatelem a Kupujícím je dána pravomoc soudům České republiky.

4. Podle ustanovení § 14 odst. 1 zákona o ochraně spotřebitele se poskytuje spotřebiteli informace, že subjektem věcně příslušným k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů je dle § 20e písm. d) zákona o ochraně spotřebitele Česká obchodní inspekce, jejíž internetová adresa zní: www.coi.cz.

5. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu těchto podmínek.

6. Při porušení některých z výše zmíněných podmínek podnikatelem si Prodávající vyhrazuje právo na ukončení spolupráce odstoupením od smlouvy.

7. Kupní smlouva se uzavírá v českém nebo slovenském jazyce. Kupní smlouva je po uzavření archivována pouze po dobu nezbytně nutnou pro její vyřízení.

8. V aktuální nabídce na e-shopu mohou být některá ustanovení upravena odlišně od VOP, přičemž taková odchylná ujednání mají přednost před těmito VOP.

9. Tyto VOP platí ve znění uvedeném na webové stránce Prodávajícího v den odeslání elektronické nebo písemné objednávky, popř. ve znění, ke kterému byla uzavřena kupní smlouva, není-li mezi smluvními stranami písemně dohodnuto jinak. Kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito VOP, rozumí všem ujednáním, podmínkám a/nebo právům a povinnostem z VOP vyplývajícím a výslovně s nimi souhlasí, uzavřením kupní smlouvy / zaškrtnutím pole „Souhlasím s obchodními podmínkami" při dokončení objednávky.

10. Pokud ChilliManufaktura nabízí zákazníkům jakoukoli akci, která má nebo bude mít vlastní podmínky, mají podmínky této akce přednost před VOP, pokud by však jakékoli ujednání z podmínek akce bylo neplatné nebo nevymahatelné, užije se ujednání VOP namísto ujednání z takové akce. Akce může být omezena časově a/nebo množstvím prodaného zboží, případně může mít i jiné další podmínky a omezení. ChilliManufaktura je oprávněna takovou akci kdykoli zrušit.

11. Společnost ChilliManufaktura může znění VOP jednostranně měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění VOP. Společnost ChilliManufaktura informuje Kupující o změně VOP na e-shopu, případně jiným vhodným způsobem tak, aby se s aktuálním zněním VOP Kupující mohl bez nepřiměřených obtíží seznámit. Má se za to, že Kupující, který uzavírá smlouvu, s novým zněním VOP souhlasí.

12. Společnost ChilliManufaktura je oprávněna prodej zboží na e-shopu kdykoli ukončit.

Tyto VOP jsou platné a účinné od 30.06.2023 a ruší předchozí znění obchodních podmínek.

 

 

Předvolby soukromí

Cookies používáme ke zlepšení vaší návštěvy této webové stránky, analýzu její výkonnosti a shromažďování údajů o jejím používání. Za tímto účelem můžeme použít nástroje a služby třetích stran a shromážděné údaje se mohou přenést k partnerům v EU, USA nebo jiných zemích. Klepnutím na „Přijmout všechny cookies" vyjadřujete svůj souhlas s tímto zpracováním. Níže můžete najít podrobné informace nebo upravit své preference.

Zásady ochrany soukromí

Ukázat podrobnosti

Přihlášení