Zásady ochrany osobných údajov

ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ A OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ A OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ
vypracované v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochranefyzických osob při zpracování osobních údajů ao volném pohybu takových údajů (dále jen„GDPR") a zákonem č. 18/2018 Sb., o ochraně osobních údajů ( dále jen „Zákon o ochraně osobních údajů")
Úvodní ustanovení
Společnost Chilli Manufaktura. r. o., Jókaiho 331/46, 946 51 Nesvady, IČ: 52 570 185 (dále jen „Provozovatel") respektuje soukromí všech dotčených osob, s nimiž je v kontaktu, bez ohledu na to, zda osobní údaje zpracovává sama nebo prostřednictvím třetích stran Pro provozovatele je mimořádně důležité, aby každá dotčená fyzická osoba chápala, které osobní údaje o ní zpracováváme, proč to děláme a jaká jsou její práva. dokumentu níže najdete všeobecné informace jako:
- identifikační a kontaktní údaje provozovatele (část 1. tohoto dokumentu),
- Vaše práva v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů (část 2. tohoto dokumentu),
- informace o automatizovaném individuálním rozhodování včetně profilování (část 3. tohoto dokumentu)
přičemž Více informací o zpracovávání osobních údajů ve Vašem konkrétním případě naleznete v části 4. tohoto dokumentu v závislosti na tom zda jste:
-návštěvník naší webové stránky (část 4.1. tohoto dokumentu)
-klient resp. zájemce o produkt (část 4.2. tohoto dokumentu)
-uchazeč o zaměstnání (část 4.3. tohoto dokumentu)
-dodavatel (resp. obchodní partner) (část 4.4. tohoto dokumentu)
Tímto Vás zároveň chceme jménem společnosti Chilli Manufaktura. r. o. požádat, abyste nám poskytli vždy jen aktuální a správné osobní údaje, které následně naše společnost bude zpracovávat. V případě, že dojde ke změně osobních údajů, Vás zároveň prosíme o oznámení této skutečnosti bez zbytečného odkladu.
K ochraně Vašich osobních údajů před neoprávněnými osobami a proti nezákonnému zpracování, nepředvídané ztrátě, zničení a poškození, a to v online i offline prostředí, používáme fyzická, elektronická a organizační opatření k předcházení vzniku takových situací v souladu s našimi interními pravidly v oblasti ochrany osobních údajů.
1. Identifikační a kontaktní údaje společnosti Chilli Manufaktura. r. o.
Identifikační a kontaktní údaje Společnosti Chilli Manufaktura. r. o. jsou:
obchodní jméno: Chilli Manufaktura s. r. o.
sídlo: Jókaiho 331/46, 946 51 Nesvady provoz: Průmyslová ul. 2871/8, 946 51 Nesvady
IČ: 52 570 185
zápis v: obchodním rejstříku OS Nitra, odd. Sro, vložka č.1 49013/N
email: odbyt@chillislovakia.sk
tel.č.: 0905 335 691
Společnost Chilli Manufaktura. r. o. nemá stanovenou odpovědnou osobu (naše společnost v souladu s GDPR a se Zákonem o ochraně osobních údajů na ustanovení odpovědné osoby není povinná).

2. Práva subjektu údajů
V případě, že naše společnost zpracovává Vaše osobní údaje máte, jako dotyčná osoba, následující práva:
Odvolat souhlas - v případech, kdy Vaše osobní údaje zpracováváme na základě Vašeho souhlasu, máte právo tento souhlas kdykoli odvolat. Souhlas můžete odvolat elektronicky, na adrese uvedené v části 1. tohoto dokumentu, písemně, oznámením o odvolání souhlasu (nebo jiným přiměřeným způsobem). Odvolání souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracovávání osobních údajů, které jsme na jeho základě o Vás zpracovávali.
Právo na přístup - máte právo na poskytnutí kopie osobních údajů, které o Vás máme k dispozici, jakož i na informace o tom, jak Vaše osobní údaje používáme. Ve většině případů Vám budou Vaše osobní údaje poskytnuty v elektronické formě, pokud to bude technicky možné.
Právo na opravu - přijímáme přiměřená opatření, abychom zabezpečili přesnost, úplnost a aktuálnost informací, které o Vás máme k dispozici. Pokud si myslíte, že údaje, kterými disponujeme jsou nepřesné, neúplné nebo neaktuální, prosím, neváhejte nás požádat, abychom tyto informace upravili, aktualizovali nebo doplnili.
Právo na výmaz (k zapomenutí) - máte právo nás požádat o vymazání Vašich osobních údajů, například v případě, že osobní údaje, které jsme o Vás získali, již více nejsou potřebné k naplnění původního účelu zpracování. Vaše právo je však třeba posoudit z pohledu všech relevantních okolností. Například můžeme mít určité právní povinnosti, což znamená, že nebudeme moci Vaší žádosti vyhovět.
Právo na omezení zpracování - za určitých okolností jste oprávněni nás požádat, abychom přestali používat Vaše osobní údaje. Jde například o případy, kdy si myslíte, že osobní údaje, které o Vás máme, mohou být nepřesné nebo když si myslíte, že již Vaše osobní údaje nepotřebujeme využívat.
Právo na přenosnost údajů - za určitých okolností máte právo požádat nás o přenos osobních údajů, které jste nám poskytli, na jinou třetí stranu dle Vašeho výběru. Právo na přenosnost se však týká pouze osobních údajů, které jsme od Vás získali na základě souhlasu nebo na základě smlouvy, které jste jednou ze smluvních stran.
Právo namítat - máte právo namítat vůči zpracování údajů, které je založeno na našich
legitimních oprávněných zájmech. V případě, že nemáme přesvědčivý legitimní oprávněný důvod ke zpracování a Vy podáte námitku, nebudeme Vaše osobní údaje dále zpracovávat.
Právo podat návrh na zahájení řízení o ochraně osobních údajů
V případě, že se domníváte, že došlo k porušení Vašich práv na ochranu osobních údajů máte právo podat stížnost dozorčímu orgánu kterým je Úřad na ochranu osobních údajů na adrese
Hraniční 12
820 07 Bratislava 27
Slovenská republika
Identifikační údaje:
IČ: 36064220
DIČ: 2021685985
Sekretariát úřadu:
+421 /2 3231 3214
E-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk
Vzhledem k epidemiologické situaci v SR Úřad doporučuje provést podání prostřednictvím poštovních nebo elektronických služeb (www.slovensko.sk). Osobní podání od 29.11.2021 lze uskutečnit pouze v nezbytných případech nejpozději do 12:00 hodin.
3. Automatizované rozhodování a profilování
Vaše osobní údaje nebudou použity pro automatizované individuální rozhodování včetně profilování.
4. Informace o zpracování osobních údajů podle dotčených osob
Ustanovení tohoto bodu 4. se nevztahují na dotyčné osoby, které byly společností Chilli Manufaktura s. r. o. zvlášť písemně poučené v souladu s § 19 a 20 Zákona o ochraně osobních údajů v případě, že dotyčná osoba vlastnoručně takové poučení podepsala, a to od momentu takového vlastnoručního podepsání poučení.
4.1. Návštěvník webové stránky společnosti Chilli Manufaktura. r. o.
Společnost Chilli Manufaktura. r. o. je provozovatelem webové stránky - internetového obchodu umístěné na adrese www.chillimanufaktura.cz (dále také jako "e-shop").

Co jsou soubory Cookies?
Pokud navštívíte stránku (včetně webové stránky naší společnosti), která zapisuje cookies, ve vašem počítači se vytvoří malý textový cookie soubor. Soubor cookie je krátký textový soubor, který webová stránka ukládá v prohlížeči vašeho počítače nebo mobilního zařízení (včetně tabletu) při jejím prohlížení. Pokud stejnou stránku navštívíte příště, díky němu se připojíte rychleji. Kromě toho vás stránka "pozná" a nabídne vám informace, které
preferujete, zajistí neopakování se již zobrazené reklamy nebo vám umožní vstup resp. nabídne doplnění údajů vyplněných při předchozích návštěvách web prostředí a v návaznosti na tyto informace zobrazuje relevantní obsah a nabídky odhadovaných aktivit a služeb, které jak předpokládáme byste mohli využít. Soubory cookies používáme k analýze návštěvnosti webstránek prostřednictvím služeb Google Analytics, Google Ads, Facebook, Piwik, Exponea a HotJar. Jedná se o analytické nástroje, které pomáhají vlastníkům webových stránek a aplikací pochopit, jak jejich návštěvníci tyto prostředky používají. Soubory cookie lze použít pro statistické údaje o používání webových stránek bez osobní identifikace jednotlivých návštěvníků. V případě, že nastavíte blokování zápisu cookies do Vašeho prohlížeče, je možné, že některé části internetových stránek používajících soubory cookies (včetně naší webové stránky) nebudou fungovat bez určitých problémů nebo zpomalení. Nastavení cookies. Soubory cookies můžete kontrolovat nebo smazat podle uvážení. Podrobnosti naleznete na stránce www.allaboutcookies.org. Můžete vymazat všechny soubory cookies uložené ve svém počítači a většinu prohlížečů můžete nastavit tak, abyste jim
znemožnily jejich ukládání. Pokud cookies nedůvěřujete, můžete je pravidelně z vašeho disku vymazávat. Návod pro odstranění všech i nekorektně zapsaných cookies naleznete níže:
Internet Explorer www.windows.microsoft.com
Safari www.support.apple.com
Opera www.help.opera.com
Mozilla Firefox www.support.mozilla.org
Google Chrome www.support.google.com
Brave www.support.brave.com

4.1.1. Účel zpracovávání osobních údajů
Společnost Chilli Manufaktura. r. o. může zpracovávat Vaše údaje pro následující účely:
- optimalizace zobrazení webové stránky a cílení reklamy s využitím souborů cookies,
- zasílání marketingových materiálů a nabídek na základě žádosti dotyčné osoby (tzv. „mailing") respektive po vyjádření Vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů pro takový účel.
pozn.: v případě vyplnění kontaktního formuláře na webové stránce naší společnosti za účelem zpětného kontaktu naší společností z důvodu zájmu o služby naší společnosti se na Vás vztahuje část 4.2 tohoto dokumentu s názvem „Klient resp. zájemce o produkt" namísto této části 4.1.
4.1.2. Právní základ
Pokud při zaznamenávání dokáže naše společnost identifikovat osobu návštěvníka webové stránky, bude se jednat o zpracování osobních údajů. Pro takové zpracování musíme disponovat právním základem.
(i) Jedním právním základem při sledování aktivit a jejich vyhodnocování je oprávněný zájem provozovatele, tedy naší společnosti, nabídnout Vám, co nejlépe specifické nastavení služeb nebo podpory při Vašich aktivitách na webové stránce, včetně přímé reklamy, a (ii) druhým právním základem může být souhlas Vás jako dotyčné osoby, přičemž v souvislosti se souhlasem, jako právním základem zpracování osobních údajů, naše společnost prohlašuje, že z povahy produktů poskytovaných naší společností vyplývá, že nejsou
určeno resp. směrované pro děti do 16 let věku, az toho důvodu se naší společnosti netýká povinnost ověřovat zda zákonný zástupce poskytl osobě mladší 16 let souhlas se zpracováním jejích osobních údajů (dle §15 Zákona o ochraně osobních údajů).

4.1.3. Rozsah zpracování osobních údajů
Naše společnost Chilli Manufaktura. r. o. zpracovává „běžné osobní údaje" v rozsahu nezbytném pro plnění účelů uvedených v bodě 4.1.1 tohoto dokumentu, a to zejména v následujícím rozsahu:
- emailová adresa (v případě zájmu o zasílání tzv. newsletters) a
- v případě, že při zaznamenávání dokáže naše společnost identifikovat osobu návštěvníka webové stránky, tak i následující typy souborů cookies:
Nevyhnutelně potřebné soubory cookies: Nezbytně potřebné soubory cookies zaručují funkce, bez kterých byste nemohli webovou stránku používat a zabezpečují, mimo jiné, že při vyvolání funkcí webové stránky se zobrazuje verze, která má objem údajů odpovídající širokopásmovému připojení k internetu, které používáte. Kromě toho cookies tohoto typu ukládají Vaše rozhodnutí o používání souborů cookies na našich stránkách. Nezbytně nutné soubory cookies, které používáme jsou zejména:
- soubory cookies, které se používají výhradně k zajištění přenosu dat přes internet; a
- soubory cookies, které jsou nezbytně nutné k tomu, abychom Vám poskytli službu, kterou jste výslovně požadovali (tj. pokud jsou tyto soubory cookie zakázány, nebudeme Vám moci poskytnout službu, kterou jste výslovně požadovali).
Analytické/výkonové soubory cookies: Tyto soubory cookie slouží k poskytování statistických informací o výkonnosti naší webové stránky (např. na počet návštěv, zdrojů návštěvnosti apod.).
Funkční soubory cookies: Tyto soubory cookies umožňují naší webové stránce pamatovat si volby provedené na Vašem zařízení během procházení webové stránky a poskytovat vylepšené a osobní funkce. Tato kategorie může zahrnovat soubory cookie třetí strany.

Zacílující (reklamní) soubory cookies: Tyto soubory cookies jsou nastaveny na zobrazení cílených reklam na základě Vašich zájmů na stránkách nebo na management naší reklamy. Tyto soubory cookies shromažďují informace o Vašich aktivitách na těchto stránkách a jiných stránkách, aby vám poskytly cílenou reklamu.
Soubory cookies sociálních sítí: Tyto soubory cookies shromažďují informace o používání sociálních sítí za účelem vytváření Vašeho profilu (přičemž neukládají přímo Vaše osobní údaje, ale jsou založeny na jednoznačné identifikaci Vašeho prohlížeče a zařízení, přes které jste webovou stránku navštívili).
4.1.4. Kategorie příjemců
Osobní údaje zpracovává přímo naše společnost, a to v elektronické formě. Určité činnosti pro naši společnost uskutečňují subdodavatelé. Pro účely výkonu těchto činností se vyžaduje, aby takovému subdodavateli byly poskytnuty Vaše osobní údaje v nezbytném rozsahu pro účely plnění úkolů subdodavatele. Takovými externími subdodavateli jsou zejména externí společnosti poskytující naší společnosti IT služby, společnosti provozující
webhosting a správu serverů a/nebo datových úložišť případně jiné poradenské společnosti. Konkrétní společnosti a činnosti mohou být předmětem změn a to podle aktuálních potřeb společnosti Chilli Manufaktura. r. o. . Osobní údaje mohou být zpřístupněny i subjektům oprávněným podle zvláštních předpisů (např. orgány činné v trestním řízení apod.).
4.1.5. Přenos osobních údajů
Naše společnost může některé osobní údaje (např. jméno, příjmení a e-mail) zpracovávat i prostřednictvím poskytovatelů služeb, elektronických systémů a datových úložišť provozovaných osobami (zprostředkovateli) mimo Evropskou unii. Naše společnost si vždy prověří, že zajišťují co nejvyšší ochranu osobních údajů ve smyslu příslušných právních předpisů (tj. jsou součástí rozhodnutí Evropské komise o přiměřenosti, např. součástí programu EU-US Privacy Shield, pokud se nacházejí v USA apod.).

4.1.6. Doba zpracování osobních údajů
Údaje z prohlížení uchované podle nastavení cookies nejsou uchovávány v našich systémech. Informace, které spojujeme s údaji z cookies, uchováváme podle vašeho souhlasu, který jste nám poskytli nebo podle doby trvání smluvního vztahu mezi námi a Vaší osobou. Zkombinované údaje z cookies a našich systémů budeme uchovávat po dobu nezbytnou pro účel pro který byly sbírány, nejdéle však 2 roky. Osobní údaje získané za účelem zasílání marketingových materiálů a nabídek na základě žádosti dotyčné osoby a po vyjádření souhlasu dotyčné osoby budou zpracovávány po dobu 5 let nebo do momentu odvolání souhlasu dotyčné osoby (viz první odrážka bodu 2. tohoto dokumentu).
4.2. Klient (resp. zájemce o produkt)
Produktem společnosti Chilli Manufaktura. r. o. se rozumí jakákoli služba poskytovaná společností Chilli Manufaktura. r. o. a/nebo jakékoli zboží prodávané společností Chilli Manufaktura. r. o. .
4.2.1. Účel zpracovávání osobních údajů
Aby bylo možné uzavřít a plnit smlouvu s vámi nebo se společností, kterou zastupujete, je třeba zpracovat vaše osobní údaje. Můžeme také zpracovávat osobní údaje o návštěvnících našich webových stránek (část. 4.1 tohoto dokumentu) nebo fyzických míst, v závislosti na tom, jak jste se rozhodli komunikovat s naší společností v souvislosti se zájmem o produkt/y naší společnosti. Zpracování objednávky zboží objednaného prostřednictvím naší webové stránky, telefonické zákaznické linky nebo prostřednictvím komunikace se zákaznickou podporou prostřednictvím e-mailů a sociálních sítí. Zákonným důvodem je nezbytnost pro splnění náležitostí kupní smlouvy (účetní doklady). Komunikace a zákaznická podpora: Osobní údaje jsou využívány za účelem komunikace s vámi. Můžeme vás například kontaktovat z následujících důvodů: - připomenutí vašeho zboží v online košíku, - pomoc s dokončením vaší objednávky,
- podání informace o aktuálním stavu vaší žádosti, objednávky nebo reklamace - získání dalších potřebných informací Marketingové nabídky: V případě, že jste souhlasili s odběrem novinek prostřednictvím e-mailu ("Newsletters") využíváme vašich kontaktů k zasílání reklamních nebo obchodních sdělení. Jedná se o zpracování následujících údajů:  IP adresa  jméno  příjmení  město  e-mailová adresa Sociální sítě: Propagace společnosti prostřednictvím sociální sítě Facebook, Instagram, Twitter.
Zdroj osobních údajů. Kontaktní osobní údaje poskytuje naší společnosti sám zájemce o produkt, a to dobrovolně případně je naše společnost získává z veřejně přístupných zdrojů (registrů a databází zájemců o produkty obdobné produktům naší společnosti).
4.2.2. Právní základ
Vaše osobní údaje zpracováváme jen tehdy, pokud k tomu máme právní základ.
Váš souhlas se zpracováním osobních údajů za účelem poskytování přímého marketingu podle čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení GDPR
Plnění smlouvy mezi Vámi a provozovatelem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení GDPR
Zpracování je nezbytné pro plnění zákonné povinnosti provozovatele podle či. c) Nařízení GDPR
Způsobilý zájem provozovatele na monitorování prostor kamerovým systémem za účelem ochrany majetku podle čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení GDPR

4.2.3. Rozsah zpracování osobních údajů
Společnost Chilli Manufaktura. r. o. zpracovává „běžné osobní údaje" v rozsahu nezbytném pro plnění účelů uvedených v bodě 4.2.1 tohoto dokumentu, a to zejména v následujícím rozsahu:
- jméno, příjmení, titul
- adresa trvalého pobytu, korespondenční adresa
- datum narození (je-li zapotřebí za účelem jednoznačné a nezaměnitelné identifikace klienta zejména v případě písemně uzavírané smlouvy)
- IČO, DIČ, DIČ
- číslo telefonu, e-mail
- čísla účtů (k zasílání případných smluvních plnění)
4.2.4. Kategorie příjemců
Osobní údaje zpracovává přímo naše společnost, a to v písemné a elektronické formě. Osobní údaje mohou být zpřístupněny subjektům oprávněným podle zvláštních předpisů, kterými jsou zejména: orgány činné v trestním řízení, soudy, exekutorské úřady a pod. Určité činnosti pro naši společnost uskutečňují subdodavatelé. Pro účely výkonu těchto činností se vyžaduje, aby takovému subdodavateli byly poskytnuty Vaše osobní údaje v nezbytném rozsahu pro účely plnění úkolů subdodavatele. Takovými externími subdodavateli jsou zejména externí účetní, daňové a jiné poradenské společnosti, společnosti provozující webhosting a správu serverů a/nebo datových úložišť, kurýrní nebo přepravní společnosti (v případě doručování zboží prostřednictvím kurýra nebo jiné přepravní společnosti), právní zástupci a pod. Konkrétní společnosti a činnosti mohou být předmětem změn, a to podle aktuálních potřeb společnosti Chilli Manufaktura. r. o. .
4.2.5. Přenos osobních údajů
Naše společnost může některé osobní údaje (např. jméno, příjmení a e-mail) zpracovávat také prostřednictvím elektronických systémů a datových úložišť provozovaných osobami (zprostředkovateli) mimo Evropskou unii. Naše společnost si vždy prověří, že zajišťují co nejvyšší ochranu osobních údajů ve smyslu příslušných právních předpisů (tj. jsou součástí rozhodnutí Evropské komise o přiměřenosti, např. součástí programu EU-US Privacy Shield, pokud se nacházejí v USA apod.).
4.2.6. Doba zpracování osobních údajů
Vaše údaje uchovává naše společnost tak dlouho, jak je to potřebné pro naplnění účelu zpracování podle zvláštních předpisů, a účelu pro který byly získány (viz bod 4.2.1 výše), máme-li oprávněný zájem je uchovat např. až do ukončení smluvního vztahu. Po ukončení smluvního vztahu a vypořádání všech závazků plynoucích či souvisejících s takovým smluvním vztahem, naše společnost uchovává Vaše osobní údaje na nezbytně nutnou dobu, a to po dobu, která je vyžadována příslušnými právními předpisy. Pokud taková doba není zákonem stanovena, je naše společnost oprávněna uchovávat Vaše osobní údaje nejméně tři roky ode dne skončení smluvního vztahu (maximálně však po dobu deseti let, pokud příslušné právní předpisy nestanovují vyšší dobu uchovávání). V případě soudního sporu s Vámi (jako dotyčnou osobou) nejméně tři roky ode dne pravomocného skončení soudního sporu.
4.3. Uchazeč o zaměstnání
4.3.1. Účel zpracovávání osobních údajů
Společnost Chilli Manufaktura. r. o. bude zpracovávat Vaše údaje pro následující účely:
- Nábor nových zaměstnanců. Vaše údaje zpracováváme, abychom zjistili, zda jste kvalifikovaným kandidátem na pozici, o kterou se ucházíte.
-Řešení sporů. Osobní údaje může naše společnost zpracovávat za účelem řešení sporů, stížností nebo právních procesů.
-Dodržování zákona. Možná bude naše společnost muset zpracovávat Vaše osobní údaje, abychom dodržovali zákon nebo abychom vyhověli soudnímu rozhodnutí.
Zdroj osobních údajů. Osobní údaje poskytuje naší společnosti sám zájemce o zaměstnání, a to dobrovolně případně je naše společnost získává z veřejně přístupných zdrojů (registrů a databází uchazečů na trhu práce).
4.3.2. Právní základ
Naše společnost zpracovává Vaše osobní údaje proto, že zpracování je nezbytné pro účely oprávněného zájmu naší společnosti. Náš oprávněný zájem v tomto případě je přijmout kvalifikované kandidáty. V některých případech budeme Vaše osobní údaje zpracovat proto, abychom si splnili zákonné závazky (tedy na zákonném právním základě) nebo je budeme zpracovávat na právním základě předsmluvních vztahů (přičemž v případě uzavření pracovní smlouvy budete jako zaměstnanec naší společnosti zvlášť písemně poučen v souvislosti s ochranou osobních údajů).

4.3.3. Rozsah zpracování osobních údajů
V případě Vašeho zájmu o zaměstnání v naší společnosti, získáváme od Vás zejména následující informace:
-Kontaktní údaje: například Vaše jméno, příjmení, titul, adresa trvalého bydliště, adresa přechodného bydliště, soukromá emailová adresa, telefonní číslo.
-Informace z Vašeho životopisu/CV: jako například Vaše předchozí zaměstnání, vzdělání, dovednosti, jazykové znalosti a jakékoli další informace, které se rozhodnete ve svém životopisu uvést.
-Motivační dopis: jakékoli informace, které se rozhodnete uvést ve svém motivačním dopise.
-Způsobilost k práci: možná budete muset prokázat, že jste zákonně způsobilý sezaměstnat v naší společnosti, například. vzdělání, jazykové dovednosti, zdravotní působilost pro vybrané typy pozic a pod.
-Reference: můžeme se rozhodnout získat reference od osob, které s Vámi pracovaly v minulosti. Obecně řečeno, budeme tyto osoby kontaktovat pouze, pokud nám poskytnete jejich jména a kontaktní údaje.

4.3.4. Kategorie příjemců
Osobní údaje zpracovává přímo naše společnost, a to v písemné a elektronické formě. Naše společnost může sdílet vaše údaje se třetími stranami za následujících okolností:
- Pokud získáme informace od třetích stran (jak je uvedeno výše), poskytneme jim Vaše jméno a příjmení a jakékoli další informace potřebné k tomu, aby nám poskytly relevantní informace o vás.
- Pokud to vyžaduje zákon nebo soudní příkaz, Vaše osobní údaje můžeme sdílet například s orgány činnými v trestním řízení nebo jinými oprávněnými orgány ČR.
- Rovněž můžeme v případě oprávněného zájmu naší společnosti poskytnout Vaše osobní údaje společnostem s ekonomickým nebo personálním propojením s naší společností.
Určité činnosti pro naši společnost uskutečňují subdodavatelé. Pro účely výkonu těchto činností se vyžaduje, aby takovému subdodavateli byly poskytnuty osobní údaje dotyčné osoby v nezbytném rozsahu pro účely plnění úkolů subdodavatele. Takovými externími subdodavateli jsou zejména externí personální agentury, účetní, daňové a jiné poradenské společnosti, společnosti provozující správu datových úložišť a serverů. Konkrétní společnosti a činnosti mohou být předmětem změn a to dle aktuálních potřeb naší společnosti.
4.3.5. Přenos osobních údajů
Naše společnost může některé osobní údaje (např. jméno, příjmení a e-mail) zpracovávat také prostřednictvím elektronických systémů a datových úložišť provozovaných osobami (zprostředkovateli) mimo Evropskou unii. Naše společnost si vždy prověří, že zajišťují co nejvyšší ochranu osobních údajů ve smyslu příslušných právních předpisů (tj. jsou součástí rozhodnutí Evropské komise o přiměřenosti, např. součástí programu EU-US Privacy Shield, pokud se nacházejí v USA apod.).
4.3.6. Doba zpracování osobních údajů
Vaše osobní údaje uchováváme na omezenou dobu a tyto údaje budou vymazány, když již nebudou potřebné pro účely zpracování. To znamená, že vaše údaje uchováme po dobu trvání výběrového řízení a vymažeme vždy k poslednímu dni v roce následujícím po roce, ve kterém jsme se s Vašimi osobními údaji seznámili. Důvodem tohoto uchování je ochrana našich zájmů v případě řešení sporů. Pokud k obsazení pozice vybereme Vás, uchováme Vaše osobní údaje v osobní složce, v souladu s našimi interními základními zásadami zpracování osobních údajů (v podobě směrnice). Vaše osobní údaje můžeme zpracovávat delší dobu po ukončení výběrového procesu a to v případě, že se vyskytne právní spor nebo pokud nám dáte povolení k uchování vašich osobních údajů v evidenci po delší dobu.
4.4. Dodavatel (resp. obchodní partner)

4.4.1. Účel zpracovávání osobních údajů
Účelem zpracování osobních údajů je (i) výběrové řízení na pozici dodavatele služeb a/nebo zboží naší společnosti Chilli Manufaktura. r. o. nebo spolupracující osoby společnosti Chilli Manufaktura. r. o., bez ohledu na to zda se jedná o dlouhodobý dodavatelsko-odběratelský vztah nebo jednorázovou dodávku (dále také jako „dodavatel") a následná evidence dodavatelova správa předsmluvního/smluvního vztahu mezi dodavatelem a naší společností, (ii) výkonu podnikatelské činnosti naší společnosti jakož i (iii) k ochraně majetku naší společnosti a (iv) případně dalším účelům, ke kterým dodavatel udělil svůj souhlas. ).
4.4.2. Právní základ
Právním základem zpracování osobních údajů je:
- výkon práv a plnění smluvních povinností vyplývajících zejména ze smlouvy mezi společností Chilli Manufaktura. r. o. a dodavatelem as ní související dokumentace včetně předsmluvních vztahů (bez ohledu na to, zda je taková smlouva uzavřena ústně nebo písemně, a to i ve formě objednávky) a
- v určitých případech i oprávněný zájem naší společnosti na řádný výkon její podnikatelské činnosti.
4.4.3. Rozsah zpracování osobních údajů
Společnost Chilli Manufaktura. r. o. zpracovává „běžné osobní údaje" v rozsahu nezbytném pro splnění účelů uvedených v bodě 4.4.1 tohoto dokumentu, a to zejména v následujícím rozsahu:
- jméno, příjmení, titul
- IČO, DIČ, DIČ
- místo podnikání, sídlo nebo provoz (které mohou být shodné s bydlištěm)
- číslo telefonu, e-mail
- čísla účtů (k zasílání případných smluvních plnění)
4.4.4. Kategorie příjemců
Osobní údaje zpracovává přímo naše společnost, a to v písemné a elektronické formě. Osobní údaje mohou být zpřístupněny subjektům oprávněným podle zvláštních předpisů, kterými jsou zejména: orgány činné v trestním řízení, soudy, exekutorské úřady a pod. Určité činnosti pro naši společnost uskutečňují subdodavatelé (resp. ostatní dodavatelé ao bchodní partneři). Pro účely výkonu těchto činností se vyžaduje, aby takovému subdodavateli byly poskytnuty Vaše osobní údaje v nezbytném rozsahu pro účely plnění úkolů subdodavatele. Takovými externími subdodavateli jsou zejména externí účetní, daňové a jiné poradenské společnosti, společnosti provozující webhosting a správu serverů a/nebo datových úložišť, právní zástupci a jiné. Konkrétní společnosti a činnosti mohou být předmětem změn a to podle aktuálních potřeb společnosti Chilli Manufaktura. r. o. . Vaše osobní údaje můžeme sdílet is našimi klienty, pokud jste dodavatelem, který naší společnosti dodává produkty (tj. zboží/služby), které naše společnost poskytuje takovým klientům.
4.4.5. Přenos osobních údajů
Naše společnost může některé osobní údaje (např. jméno, příjmení a e-mail) zpracovávat i například prostřednictvím elektronických systémů a datových úložišť provozovaných osobami (zprostředkovateli) mimo Evropskou unii. Naše společnost si vždy prověří, že zajišťují co nejvyšší ochranu osobních údajů ve smyslu příslušných právních předpisů (tj. jsou součástí rozhodnutí Evropské komise o přiměřenosti, např. součástí programu EU-US Privacy Shield, pokud se nacházejí v USA apod.).
4.4.6. Doba zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje bude společnost Chilli Manufaktura. r. o. zpracovávat po dobu trvání smluvního vztahu s Vámi, jako dodavatelem. Po ukončení smluvního vztahu a vypořádání všech závazků plynoucích či souvisejících s takovým smluvním vztahem, naše společnost uchovává Vaše osobní údaje na nezbytně nutnou dobu, a to po dobu, která je vyžadována příslušnými právními předpisy. Pokud taková doba není zákonem stanovena, je naše společnost oprávněna uchovávat Vaše osobní údaje nejméně tři roky ode dne skončení smluvního vztahu (maximálně však po dobu deseti let, pokud příslušné právní předpisy nestanovují vyšší dobu uchovávání). V případě soudního sporu s Vámi (jako dotyčnou osobou) nejméně tři roky ode dne pravomocného skončení soudního sporu.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 08.08.2019
AKTUALIZACE 30.06.2023

Přílohy:

Žiadosť dotknutej osoby týkajúca sa jej osobných údajov

Odvolanie súhlasu so spracúvaním osobných údajov

Namietanie spracúvania osobných údajov dotknutou osobou

Žiadosť dotknutej osoby na uplatnenie jej práv

Provozovatel internetového obchodu www.chillimanufaktura.cz (dále jen „Provozovatel.")
Chilli Manufaktura. r. o.
Jókaiho 331/46
946 51 Nesvaty
IČ: 52 570 185
Provozovatel v souladu s nařízením EPaR EU 2016/679 o ochraně fyzických osob při zpracovávání osobních údajů ao volném pohybu takových údajů, kterým se zrušuje směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně údajů) a se zákonem č. 1002/2010 18/2018 Sb. o ochraně osobních údajů ao změně a doplnění některých zákonů:

Zpracování objednávky, vystavení daňového dokladu a vedení reklamací v internetovém obchodě www.chillimanufaktura.cz v rozsahu: Chilli Manufaktura. r. o., Jókaiho 331/46, 946 51 Nesvady, IČO: 52 570 185, shop@chillimanufaktura.eu , 0905 335 691, číslo bankovního účtu SK68 0900 0000 0051 422
Prodávající tímto sděluje kupujícímu, že zpracování osobních údajů je povoleno ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení EP a R (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob při zpracovávání osobních údajů ao volném pohybu takových údajů.

Podle čl. 6 odst. 1 písm. b) obecného Nařízení EP a R (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob při zpracování osobních údajů ao volném pohybu takových údajů bude prodávající jako provozovatel v procesu uzavírání kupní smlouvy zpracovávat osobní údaje kupujícího bez jeho souhlasu jako dotčené osoby, jelikož zpracování osobních údajů kupujícího bude prováděno prodávajícím v předsmluvních vztazích s kupujícím a zpracování osobních údajů kupujícího je nezbytné k plnění z kupní smlouvy, ve které vystupuje kupující jako jedna ze smluvních stran.
1. Marketingu a to formou:
1.1 Zasílání newsletter zpráv na e-mailovou adresu a to přihlášením se zákazníka do mailing listu na stránkách internetového obchodu www.chillimanufaktura.cz v rozsahu: (titul, jméno, příjmení, e-mailová adresa).
1.2 Účasti na reklamních kampaních (akcích), vedených na stránkách internetového obchodu Chilli Manufaktura. r. o. nebo formou letáků v rozsahu: (titul, jméno, příjmení, poštovní adresa, e-mailová adresa, telefon, podpis).
1.3 Návštěvník internetového obchodu se může přihlásit k odběru novinek přímo zadáním své e-mailové adresy do políčka „Přihlaste se k odběru novinek..." uvedeném na stránkách www.chillimanufaktura.cz nebo jako kupující může zaškrtnutím příslušného políčka před odesláním objednávky vyjádřit svůj souhlas ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. uvedené výše a/nebo které jsou potřebné při činnosti prodávajícího týkající se zasílání informací o nových produktech, slevách a akcích na nabízeném zboží a zpracovával je ve všech svých informačních systémech, týkajících se zasílání informací o nových produktech, slevách a akcích na nabízeném zboží. uděluje prodávajícímu tento souhlas na dobu určitou do splnění účelu zpracování osobních údajů kupujícího.Prodávající po splnění účelu zpracování zajistí neprodleně likvidaci osobních údajů kupujícího. Souhlas se zpracováním osobních údajů může kupující odvolat kdykoli písemnou formou. Zrušení souhlasu při zasílání newsletter zpráv lze provést i elektronicky a to odhlášením se z mailing listu. Automatické odhlášení je zobrazeno ve spodní části newsletter zprávy, která vám přijde na vámi zadanou e-mailovou adresu. Souhlas zanikne ve lhůtě 1 měsíce od doručení odvolání souhlasu kupujícím prodávajícímu.

Provozovatel prohlašuje, že:
a) Zpracované osobní údaje dotčených osob použije pouze pro výše uvedené účely v rámci svých obchodních aktivit.
b) Nevyužíváním zasílání newsletter zpráv nevzniká hrozba odmítnutí smluvního vztahu.

Společná ustanovení:
Osobní údaje, které poskytujete provozovateli prostřednictvím registračního formuláře nebo přímé objednávky musí být pravdivé, a v případě jejich změny jste povinen o jejich změně neprodleně informovat i provozovatele.

Ochrana vašich osobních údajů se řídí ustanoveními zákona o ochraně osobních údajů, přičemž vaše práva jsou upravena obecném Nařízení EP a R (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob při zpracování osobních údajů ao volném pohybu takových údajů např. právo na základě písemné žádosti požadovat:

Právo na přístup
Máte právo na poskytnutí kopie osobních údajů, které o Vás máme k dispozici, jakož i na informace o tom, jak Vaše osobní údaje používáme. Ve většině případů vám budou vaše osobní údaje poskytnuty v písemné listinné formě, pokud není z vaší strany požadováno jinak. Pokud jste o poskytnutí těchto informací požádali elektronickými prostředky, budou vám poskytnuty elektronicky, bude-li to technicky možné.

Právo na nápravu
Přijímáme přiměřená opatření, abychom zabezpečili přesnost, úplnost a aktuálnost informací, které o Vás máme k dispozici. Pokud si myslíte, že údaje, kterými disponujeme, jsou nepřesné, neúplné nebo neaktuální, prosím, neváhejte nás požádat, abychom tyto informace upravili, aktualizovali nebo doplnili.
Právo na vymazání
Za určitých okolností máte právo nás požádat o vymazání Vašich osobních údajů, například v případě, že osobní údaje, které jsme o Vás získali, již více nejsou potřebné k naplnění původního účelu zpracování nebo v případě, že odvoláte svůj souhlas se zpracováním. Vaše právo je však třeba posoudit z pohledu všech relevantních okolností. Například můžeme mít určité právní a regulační povinnosti, což znamená, že nebudeme moci Vaší žádosti vyhovět.

Právo na omezení zpracování
Za určitých okolností jste oprávněni nás požádat, abychom přestali používat Vaše osobní údaje. Jde například o případy, kdy si myslíte, že osobní údaje, které o Vás máme, mohou být nepřesné nebo když si myslíte, že již Vaše osobní údaje nepotřebujeme využívat.

Právo na přenosnost údajů
Za určitých okolností máte právo požádat nás o předání osobních údajů, které jste nám poskytli, na jinou třetí stranu dle Vašeho výběru. Právo na přenosnost se však týká pouze osobních údajů, které jsme od Vás získali na základě souhlasu nebo na základě smlouvy, které jste jednou ze smluvních stran.

Právo namítat
Máte právo vznést námitky vůči zpracování údajů, které je založeno na našich legitimních oprávněných zájmech (například osobní údaje zpracováváme za účelem bezpečnosti sítě a infrastruktury). V případě, že nemáme přesvědčivý legitimní oprávněný důvod ke zpracování a vy podáte námitku, nebudeme Vaše osobní údaje dále zpracovávat.

Práva související s automatizovaným rozhodováním
Máte právo odmítnout automatizované rozhodování, včetně profilování, ze kterého pro Vás vyplyne právní nebo podobný významný důsledek. Společnost obvykle nepoužívá v kontextu zaměstnávání automatizované rozhodování nebo profilování.

Právo odvolat souhlas
Ve většině případů Vaše osobní údaje nezpracováváme na základě Vašeho souhlasu. Může se však stát, že v konkrétních případech o Váš souhlas požádáme. V případech, kdy to uděláme, máte právo odvolat svůj souhlas s dalším používáním Vašich osobních údajů. (např. Fotografie)
Právo podat stížnost
Chcete-li podat stížnost na způsob, jakým jsou vaše osobní údaje zpracovávány, včetně uplatnění výše uvedených práv, můžete se obrátit na lince: 0905 335 691 zasláním e-mailu na adresu: shop@chillimanufaktura.eu nebo písemnou žádostí zaslanou do sídla provozovatele: Chilli Manufaktura r. o., Jókaiho 331/46, 946 51 Nesvady, IČO: 52 570 185.

Pokud nejste spokojeni s naší odpovědí, nebo se domníváte, že vaše osobní údaje zpracováváme nespravedlivě nebo nezákonně, můžete podat stížnost na dozorový orgán, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů České republiky, https://dataprotection.gov.sk, Hraničná 12 , 820 07 Bratislava 27; Tel. číslo: +421 /2/ 3231 3214; E-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk.

Třetí strany:
Vaše osobní údaje mohou být poskytnuty třetím stranám a zprostředkovatelům, tzn. subjektům spolupracujícím s provozovatelem, kterými jsou například přepravní a doručovací společnosti. Aktuální seznam těchto subjektů je následující:

Název
Účel zpracování Rozsah poskytovaných osobních údajů
Právní základ
Facebook

Marketingové účely: Online reklama, cílení reklamy Cookies (FB Pixel) Čl. 1 písm. a) Nařízení GDPR, Souhlas
Zákon čj. 452/2021 Sb. Zákon o elektronických komunikacích
Instagram

Marketingové účely: Online reklama, cílení reklamy Cookies (FB Pixel) Čl. 1 písm. a) Nařízení GDPR, Souhlas
Zákon čj. 452/2021 Sb. Zákon o elektronických komunikacích
Twitter Marketingové účely: Online reklama, cílení reklamy Cookies (FB Pixel) Čl. 1 písm. a) Nařízení GDPR, Souhlas
Zákon čj. 452/2021 Sb. Zákon o elektronických komunikacích
GOPAY s.r.o. Realizace plateb kartou – platební brána IP adresa Čl. 1 písm. b) Nařízení - Plnění smluvních vztahů mezi provozovatelem a zprostředkovatelem -zprostředkovatelská smlouva
Direct Parcel Distribution CS s.r.o.
Příjem, zpracování a doručování zásilek, oznámení příjemce zásilky Jméno, příjmení, adresa doručení, emailová adresa, telefon Čl. 1 písm. a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)č. 2016/679 o ochraně fyzických osob při zpracování osobních údajů ao volném pohybu takových údajů, kterým se zrušuje směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízení GDPR") – souhlas
Packeta Czech s. r. o. Příjem, zpracování a doručování zásilek, oznámení příjemce zásilky Jméno, příjmení, adresa doručení, emailová adresa, telefon Čl. 1 písm. a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)č. 2016/679 o ochraně fyzických osob při zpracování osobních údajů ao volném pohybu takových údajů, kterým se zrušuje směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízení GDPR") – souhlas
Heureka Group a.s. Online vyhledávač IP adresa Čl. 1 písm. b) Nařízení GDPR - Plnění smluvních vztahů - rámcová smlouva

 

 

 

 

 

 

 

 

Předvolby soukromí

Cookies používáme ke zlepšení vaší návštěvy této webové stránky, analýzu její výkonnosti a shromažďování údajů o jejím používání. Za tímto účelem můžeme použít nástroje a služby třetích stran a shromážděné údaje se mohou přenést k partnerům v EU, USA nebo jiných zemích. Klepnutím na „Přijmout všechny cookies" vyjadřujete svůj souhlas s tímto zpracováním. Níže můžete najít podrobné informace nebo upravit své preference.

Zásady ochrany soukromí

Ukázat podrobnosti

Přihlášení